Boverket ska kartlägga byggskadorna

takras

Regeringen har lämnat ett uppdrag åt Boverket att kartlägga byggskador, inklusive systematiska byggfel och betydande kvalitetsbrister, vid nybyggnation eller renovering av byggnadsverk. Uppdragets syfte är att ge en bild av förekomsten av byggskador … [Läs mer...]

Detaljplanekravet kan komma att mjukas upp

detaljplan

Översiktsplaneutredningen har lämnat ett delbetänkande, SOU 2017:64 om detaljplanekravet. Utredningen blev rikskänd när Stefan Löwén började prata om att bygga mer direkt utifrån översiktsplanen. Denna fråga kommer dock utredaren ta ställning till i … [Läs mer...]

Motstridigheter i PBL

PBL

Boverket har uppmärksammat att det har smugit sig in en inkonsekvens i PBL i samband med de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2017 i plan- och bygglagen. Det rör sig om en motstridighet mellan andra och tredje stycket i 13 kap. 16 § … [Läs mer...]

Föreskrifter mot vattenbrist

öken

Mot bakgrund av förväntade förändringar i nederbördsmönster har regeringen lämnat ett uppdrag åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda möjligheter, förutsättningar, konsekvenser samt ett eventuellt behov av att införa föreskrifter om rätt att under … [Läs mer...]