Certifiering lösning på oklara krav?

Boverket har sedan september 2016 haft ett regeringsuppdrag att se över hur granskningen av serietillverkade hus kan förenklas hos byggnadsnämnderna. Boverkets svar på regeringsuppdraget är att föreslå två alternativa lösningar som kan genomföras … [Läs mer...]

Större Attefallshus?

Även dagens Attefallshus kan upplevas stora

Som vi redovisat tidigare har Boverket sedan tidigare ett regeringsuppdrag om att bland annat utreda om även altaner och solceller på husen kan göras bygglovsbefriade. Regeringen har för en tid sedan även kompletterat detta uppdrag med att … [Läs mer...]

Boverkets experiment – Skugg-BBR

skugga

Boverket har sedan 2015 arbetat med en alternativ version av BBR, som de kallar Skugg-BBR. Målsättningen med experimentversionen är pröva nya förslag till regler för att uppnå regelförenkling genom tydligare och bättre kontrollerbara … [Läs mer...]

PBL duger för att begränsa klimatpåverkan

moln

Boverket fick tidigare i uppdrag av regeringen att utvärdera vilket genomslag som kravet på klimathänsyn i planeringen enligt 2 kap. 3 § PBL har fått. Utifrån denna utvärdering skulle Boverket bedöma om det finns behov av att ändra PBL i syfte att … [Läs mer...]

Regeringens nya insikt om byggfel och byggskador

byggfel

I förra numret av Nytt & Viktigt redogjorde vi för regeringens uppdrag till Boverket att kartlägga byggskador. Den 26 september beslutade regeringen om ännu mer pengar till Boverket för att förstärka sitt arbete med att motverka byggskador och … [Läs mer...]

Peter Eriksson fortsätter satsa vilt

Statsråd Peter Eriksson
Näringsdepartementet
Bostadsminister
Digitaliseringsminister

Under hösten 2017 fortsätter vi den moderna byggpolitiken. Regelverk förenklas, utbildningsplatserna blir fler och industrialiseringen av bostadsbyggnationen stöds för att möta bostadsbehovet, säger bostadsminister Peter Eriksson, apropå SCB:s … [Läs mer...]

Promemoria om ny elmarknadslag

elledningar

Miljö- och energidepartementet har tagit fram en promemoria om förlag till en ny elmarknadslag. I promemorian finns ett förslag, som ersätter den nuvarande ellagen (1997:857). Syftet med förslaget är främst att göra en redaktionell och … [Läs mer...]