Film: Arkeologisk utgrävning i Enköping

599adf1f6aca040d0066f16d_orignal_Bild1

I Enköpings kommun har Stadens Stadshotell rivits. Länstyrelsen har därefter inte helt oväntat, då Enköping är en av de äldre städerna i Sverige, beslutat att innan nybyggnation sker måste kulturlagren på tomten undersökas. Den första … [Läs mer...]

Certifiering lösning på oklara krav?

Boverket har sedan september 2016 haft ett regeringsuppdrag att se över hur granskningen av serietillverkade hus kan förenklas hos byggnadsnämnderna. Boverkets svar på regeringsuppdraget är att föreslå två alternativa lösningar som kan genomföras … [Läs mer...]

Vitesföreläggande som delvis inte var lagligt grundat

Tomt ska hållas i vårdat skick men.........

Ett tragiskt men vanligt ärende uppstod i Sjöbo kommun då Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 10 november 2015, att förelägga en gammal kvinna att inom tre månader från delfående av beslutet vid äventyr av vite om 110 000 kr ha vidtagit ett antal … [Läs mer...]

Fuktskydd i höga trähus

Men fuktskyddet ska helst skydda överallt

Det börjar bli populärt att bygga höga byggnader i trä. Brandsäkerhet och risk för buller har ofta diskuterats. Fuktriskerna diskuteras sällan eftersom riskerna är så välkända. Likväl fortsätter problemen. Höga trähusbyggnader är naturligtvis extra … [Läs mer...]

Större Attefallshus?

Även dagens Attefallshus kan upplevas stora

Som vi redovisat tidigare har Boverket sedan tidigare ett regeringsuppdrag om att bland annat utreda om även altaner och solceller på husen kan göras bygglovsbefriade. Regeringen har för en tid sedan även kompletterat detta uppdrag med att … [Läs mer...]

Vad menade Boverket med hisskravet?

Annat 12-våningshus

Byggnadsnämnden i Umeå kommun beslutade den 22 april 2016 att bevilja Bonava Sverige AB, tidigare NCC Boende AB, bygglov för nybyggnad av ett tolvvånings flerbostadshus och parkeringshus inom en fastighet i staden. För platsen, på vilken bygglov … [Läs mer...]