Mycket pengar till Boverket för ny webbplats

Boverket_Foto-Franz Feldmanis

Regeringen uppdrar åt Boverket att bygga upp och förvalta en webbplats där utländska byggherrar och byggföretag lätt kan hitta information om vilka regler som gäller för den som vill bedriva verksamhet i Sverige i syfte att låta uppföra eller bygga … [Läs mer...]

Energianvändningen försätter öka lite

energi

Den totala energitillförseln uppgick år 2016 till 596 TWh, vilket var en ökning med knappt 20 TWh från föregående prognos. Tillförseln antas öka ytterligare under prognosperioden till 611 TWh som högst år 2017 för att sedan sjunka till 601 TWh år … [Läs mer...]

Inte så populärt att hyra ut delar av sin bostad

Ovilja-att-hyra-ut-delar-av-bostad

Statskontoret har på uppdrag av regeringen analyserat hur uthyrningen av privatbostäder kan öka. I en undersökning till 4 000 medborgare svarade 74 procent av de som har ett extra sovrum att de inte kan tänka sig att hyra ut en del av sin bostad. Den … [Läs mer...]

Pengar till livscykelanalyser av fem olika typhus

hurricane-1049612

Regeringen har under sommaren beslutat om stöd till ett projekt som ska genomföra jämförande livscykelanalyser av ett typhus med fem olika teoretiskt tillämpade konstruktionstyper. Målsättningen är att ytterligare öka bygg- och fastighetssektorns … [Läs mer...]

Hinder mot energieffektivisering ska utredas

Hinder-mot-energieffektivisering-ska-utredas

Regeringen har tillsatt en utredning som ska i en första fas identifiera de hinder som kunder i form av hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter när de ska energieffektivisera, vill bli småskaliga elproducenter eller att lagra … [Läs mer...]

Byggföretag fuskar för att överleva

För första gången har Arbetsmiljöverket intervjuar arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. 3 200 arbetsgivare inom offentlig och privat sektor runtom i landet har tillfrågats. De … [Läs mer...]

Gotland ska visa vägen för Sverige

Gotland-ska-visa-vägen

Regeringen har uppdragit åt Statens energimyndighet att ta fram en förstudie till hur Gotland kan användas som pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. I uppdraget ska myndigheten beskriva vad som krävs för att projektet … [Läs mer...]

Sektorsstrategier för energieffektivisering

ibrahim_baylan

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med berörda myndigheter och olika branschaktörer ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Syftet är att skapa en plattform mellan Energimyndigheten, olika branscher och … [Läs mer...]

Återvinna outnyttjade värmeflöden i stadsmiljöer

Energi att spara

Spillvärme från avlopp, tunnelbana och serverhallar kan användas för att värma bostäder. Det är inget nytt. Men nu ska ett EU-projekt visa hur det går att göra lönsamt. EU-projektet Reuseheat ska demonstrera fyra olika skalbara system för att … [Läs mer...]